ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้28
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด17879
การดำเนินการของ ศบภ.นรข. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
แนวทางการดำเนินงานบรรเทาสาธารภัยของ ศบภ.นรข.

ขอบเขตการปฏิบัติ
๑. ให้การช่วยเหลือ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โคลนถล่ม แผ่นดินไหว อาคารถล่ม ไฟป่า อากาศหนาว โรคระบาดมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด
๒. ใช้ยุทโธปกรณ์และกำลังพลที่มีอยู่ โดยประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
๓. จัดระบบการรับและแจ้งข่าวสาธารณภัย ระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ
๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีการประสานการปฏิบัติระหว่างกันตั้งแต่ยามปกติ และพร้อมปฏิบัติได้ทุกโอกาสที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น
๕. การปฏิบัติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอ/เขตท้องถิ่น ให้พึงหลีกเลี่ยงหรือประสานการปฏิบัติให้เข้าใจในการปฏิบัติซึ่งกันและกัน

 

การดำเนินงาน
๑. การเตรียมการก่อนเกิดภัย
เป็นการเตรียมการป้องกันสาธารณภัย ตั้งแต่ในภาวะปกติ โดยเน้นถึงความสำคัญของการเตรียมการล่วงหน้าในรูปแบบวิธีการป้องกัน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยต่าง ๆ การจัดระบบหน้าที่ความรับผิดชอบ และการอำนวยการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยดำเนินการดังนี้
    - วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และประชาสัมพันธ์ในการเตรียมการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในส่วนที่รับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน เมื่อได้รับการร้องขอ
    - ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข่าวสาร ข้อมูล และประเมินสถานการณ์ของภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้
    - ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแบ่งพื้นที่และงานที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างชัดเจน
    - เตรียมแผนการปฏิบัติและการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม
    - จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งระบบสื่อสารในยามฉุกเฉิน สำหรับการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้พร้อมใช้ปฏิบัติงาน เมื่อได้รับการร้องขอ
    - ประสานกับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมพื้นที่ปลอดภัย เพื่อรองรับการอพยพและสนับสนุนการดำเนินการในการหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบต่าง ๆ ในขณะเกิดสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด


๒. การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย ในขณะเกิดสาธารณภัยหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัย อันเป็นเหตุจำเป็นที่จะต้องเข้าระงับและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์อย่างเป็นระบบ เพื่อลดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ดำเนินการดังนี้
    - วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และประชาสัมพันธ์ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในส่วนที่รับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ เมื่อได้รับการร้องขอ
    - สนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะเข้าระงับและบรรเทาสาธารณภัย ตามที่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ โดยให้ถือเป็นหน้าที่สำคัญเป็นลำดับแรก
    - ดำเนินการอพยพผู้ประสบสาธารณภัย และเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่อันตรายไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัย โดยให้ถือว่าการรักษาชีวิตของประชาชนเป็นความเร่งด่วนสูงสุด
    - จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับบาดเจ็บ
    - มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ยา และเวชภัณฑ์และเครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่อการยังชีพให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย
    - จัดสร้างที่พักชั่วคราวสำหรับผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ปลอดภัย
    - สนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้องขอ เช่น การรื้อซากปรักหักพัง รื้อถอนสิ่งกีดขวางเส้นทางคมนาคม การกู้เรืออับปางการลำเลียงประชาชน การจัดระเบียบจราจร การใช้กระสอบทรายทำคันกั้นน้ำ และการจัดทำสะพานทางเดิน เป็นต้น


๓. การฟื้นฟูบูรณะ  เป็นการดำเนินการฟื้นฟูบูรณะเพื่อบรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยอย่างมีระบบ ทั่วถึง รวดเร็ว และต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ดำเนินการดังนี้
    - วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในส่วนที่รับผิดชอบ หลังจากเกิดเหตุการณ์ รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้รับการร้องขอ
    - จัดเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ตามขีดความสามารถ หรือตามที่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้องขอ
    - ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยรวดเร็ว
    - มอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการยังชีพให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย
    - จัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเป็นลำดับแรก
    - สำรวจความเสียหายทุกด้าน เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อไป

---------------------------------------