ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้28
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด17879
หน้าที่ของ ศบภ.นรข. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

๑.  ส่วนบังคับบัญชา มีหน้าที่ ในการบังคับบัญชา กำหนดนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานของ ศบภ.นรข.


๒.  ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่
    - อำนวยการ วางแผน ประสานและกำกับดูแลการดำเนินการทั้งปวงของ ศบภ.นรข. ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ เพื่อให้การบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานของ ศบภ.นรข. และ ศบภ.ทร.
    - เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยกับ ศบภ.ทภ.๒, ศบภ.ทภ.๓, ศบภ.นรข.เขตต่าง ๆ และส่วนราชการฝ่ายพลเรือน รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่
    - ติดตามสถานการณ์และเหตุการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจส่งผลกระทบ เพื่ออำนวยการและประสานงานให้ ศบภ.นรข.เขตต่าง ๆ เตรียมการให้ความช่วยเหลือ และแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณภัย การช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งคำแนะนำการปฏิบัติต่าง ๆ ในการป้องกันสาธารณภัยให้ประชาชนทราบ
    - สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ทร. เป็นที่ปรึกษา ศบภ.นรข. ได้ตามความเหมาะสม


๓. ฝ่ายอำนวยการ ศบภ.นรข.
     ฝธก.- กพ.ศบภ.นรข. มีหน้าที่
     - ดำเนินการด้านธุรการของ ศบภ.นรข.
     - ดำเนินการเกี่ยวกับการกำลังพลทั้งปวงภายใน ศบภ.นรข. งานด้านสวัสดิการ ขวัญและกำลังใจ กับเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ทร. เป็นที่ปรึกษา ศบภ.นรข.
     ฝยก.- ขว.นรข. มีหน้าที่
     - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ที่อยู่นในความรับผิดชอบของ นรข. ติดตามเหตุการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบที่อาจส่งผลกระทบ และประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการฝ่ายพลเรือนอย่างใกล้ชิด
     - ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในลำแม่น้ำโขงกับ ศบภ.ทภ.๒, ศบภ.ทภ.๓ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
     - ประสานงานการจัดเรือและยุทโธปกรณ์ในการสนับสนุนการบรรเทาสารธารภัย
     - เสนอแนะการจัดต้ังและประกอบกำลังชุดเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีความรุนแรง
    ฝกบ.ศบภ.นรข. มีหน้าที่
     - ดำเนินการด้านการงบประมาณทั้งปวงของ ศบภ.นรข. และให้คำแนะนำหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ ของ นรข. ในเรื่องการขออนุมัติใช้เงินทดลองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ ตามข้อตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ ระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งบรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณในส่วนของเงินทดลองราชการ เพื่่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินบริจาคในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจาก ก.ช.ภ.ทร.
     ฝสส.- อล.ศบภ.นรข. มีหน้าที่
     - กำกับ ดูแล และประสานการปฏิบัติกับหน่วยต่าง ๆ เพื่อกำหนดระบบการสื่อสารต่าง ๆ แก่ ศบภ.นรข. อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยให้สามารถใช้ข่ายการสื่อสารหลัก ข่ายการสื่อสารรอง และข่ายการสื่อสารฉุกเฉินทั้งปวงที่มีอยู่ รวมทั้งระบบสารสนเทศ เพื่อให้การสั่งการ การอำนวยการ และการปฏิบัติของส่วน/ฝ่าย/ศบภ.นรข.เขตต่าง ๆ ใน ศบภ.นรข. เป็นไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
     - สถาปนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง ศบภ.นรข., ศบภ.นรข.เขตต่าง ๆ, หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยงข้อง เพื่อให้สามารถประสานการปฏิบัติในการบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างราบรื่น สอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ
     ฝกพร.ศบภ.นรข. มีหน้าที่
     - ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสานการบรรเทาสาธารณภัยกับ ศบภ.ทภ.๒, ศบภ.ทภ.๓ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
     - เสนอแนะการจัดตั้ง และประกอบกำลังชุดเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย นรข. (ชุด ฉก.บภ.นรข.) เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ทางบกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประสาน ฝยก.- ขว.ศบภ.นรข. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดเรือและยุทโธปกรณ์ ในการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยทางบกให้แก่ ศบภ.นรข.เขตต่าง ๆ รวมทั้งการบรรเทาสาธารณภัยนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบตามความจำเป็น และเหมาะสม
     - อำนวยการและกำกับการดำเนินงานของชุดประชาสัมพันธ์ ศบภ.นรข.
     - รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของ ศบภ.นรข. ให้ ศบภ.ทร. ทราบ
ฝสน.ศบภ.นรข. มีหน้าที่ รวบรวมและจัดทำสถานภาพยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการสนับสนุนงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน กำกับ ดูแลการซ่อมทำยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา


๔.  หน่วยปฏิบัติ 
     ศบภ.นรข.เขตต่าง ๆ มีหน้าที่
     - วางแผน สั่งการ อำนวยการ ประสานงาน กำกับ ดูแล และประสานการจัดกำลังยุทโธปกรณ์ของหน่วยปฏิบัติในแต่ละศูนย์ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรือพื้นที่อื่น ๆ ตามที่ ศบภ.นรข. มอบหมาย รวมถึงการสนับสนุนการป้องกัน และฟื้นฟูสาธารณภัยตามที่ได้รับการร้องขอ ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตามขีดความสามารถให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้แจ้งห้วงเวลาและแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการช่วยเหลือในแต่ละประเภทของภัยให้ ศบภ.นรข. ทราบในโอกาสแรก
     - ประสานงานกับส่วนราชการฝ่ายพลเรือน หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้การอำนวยการบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภพ และไม่เกิดความซ้ำซ้อน
     - รายงานความพร้อมในการรับมือต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำตามฤดูกาลให้ ศบภ.นรข. ทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณภัย การช่วยเหลือประชาชน และคำแนะนำการปฏิบัติต่าง ๆ ในการป้องกันภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ ตามขอบเขตของหน้าที่และความเหมาะสม
     - ติดตามสถานการณ์ และเหตุการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเตรียมการและดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์
     ชุดประชาสัมพันธ์ ศบภ.นรข. มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยของ นรข. ให้แก่สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ทางสื่อทุกประเภท ตลอดจนกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลสาธารณภัยต่าง ๆ
     ชุดเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย นรข. เป็นชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ เมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีความรุนแรง ตลอดจนสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้แก่ ศบภ.นรข.เขตต่าง ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการประกอบกำลังที่มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์สาธารณภัยนั้น ๆ เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน และบรรเทาความเสียหายให้ได้มากที่สุด

--------------------------------------